شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

اوراکل (ADF(Application Development Framework یک چارچوب(Framework)  کلی می باشد که برروی استانداردهای Java EE و تکنولوژی های Open Source جهت سادگی و پیاده سازی سریع تر برنامه های Java EE ایجاد شده است که کاملا توسعه پذیر و قابل تنظیم بوسیله افزودن یا اصلاح کتابخانه ها می باشد. ADF وظایف را از طریق ایجاد سرویس […]

CardLayout پنجره ای را در نظر بگیرید که شامل چندین پنل می باشد که در یک زمان فقط یکی از این پنل ها قابل مشاهده می باشد،با استفاده از کلاس java.awt.CardLayout شما می توانید کامپوننتی را ایجاد کنید که فقط یکی از این پنل ها را در یک زمان نمایش دهد، مانند شکل زیر: زمانی […]

اطلاعات سخت افزاری CPU اطلاعات CPU شامل جزئیاتی  مثل معماری ، نام سازنده ، مدل ، تعداد هسته ها ، سرعت هرکدام از هسته ها و غیره است. برای دسترسی به چنین جزئیاتی درباره سخت افزار CPU در لینوکس، تعداد بسیار اندکی کامند برای این منظور وجود دارد که ما در اینجا بطور مختصر تعدادی […]

مقدمه مختصری بر Layout Manager_بخش دوم

BorderLayout

کلاس java.awt.BorderLayout  محتوای پنجره را به پنج ناحیه شمالی، جنوبی، شرقی،غربی و مرکزی تقسیم می کند. ناحیه شمال در بالای پنجره قرار دارد، ناحیه جنوب در پایین، ناحیه شرق در سمت راست و ناحیه غرب در سمت چپ پنجره واقع شده است.

شما می توانید از کد زیر برای ایجاد یک BorderLayout  استفاده کنید:

BorderLayout bl = new BorderLayout();
this.setLayoutManager(bl);

JTextField txtDisplay = new JTextField(20);
this.add(BorderLayout.NORTH, txtDisplay);

نیازی نیست که شما تمامی کنترل ها را در ۵ نواحی درخواست کنید، مثلا اگر شما فقط نواحی شمالی،مرکزی و جنوب را داشته باشید، ناحیه مرکزی عریض تر می شود زیرا نواحی شرقی و غربی آورده نشده است.

ترکیب LayoutManager ها

برای ترکیب LayoutManager ها در ورژن جدید ماشن حسابمان، مانند زیر عمل کنید:

 BorderLayout را برای محتوای پنل قاب در نظر بگیرید.

JtextField را به ناحیه شمالی قاب اضافه کنید.

با استفاده از GridLayout یک پنل ایجاد کنید(p1)، و ۲۰تا button به آن اضافه کنید و انرا در ناحیه مرکزی قرار دهید.

با استفاده از GridLayout یک پنل دیگر ایجاد کنید(p2)، و ۴تا button به آن اضافه کنید و انرا در ناحیه غربی قرار دهید.

اما برای شروع یک ماشین حساب ساده تر شبیه شکل زیر ایجاد می کنیم:

یک کلاس بنام Calculator ایجاد کنید و کد زیر را اجرا کنید:

import javax.swing.*;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.BorderLayout;
public class Calculator {
// Declare all calculator’s components.
JPanel windowContent;
JTextField displayField;
JButton button0;
JButton button1;
JButton button2;
JButton button3;
JButton button4;
JButton button5;
JButton button6;
JButton button7;
JButton button8;
JButton button9;
JButton buttonPoint;
JButton buttonEqual;
JPanel p1;
// Constructor creates the components
// and adds the to the frame using combination of
// Borderlayout and Gridlayout
Calculator(){
windowContent= new JPanel();
// Set the layout manager for this panel
BorderLayout bl = new BorderLayout();
windowContent.setLayout(bl);
// Create the display field and place it in the
// North area of the window
displayField = new JTextField(30);
windowContent.add("North",displayField);
// Create buttons using constructor of the
// class JButton that takes the label of the
// button as a parameter
button0=new JButton("0");
button1=new JButton("1");
button2=new JButton("2");
button3=new JButton("3");
button4=new JButton("4");
button5=new JButton("5");
button6=new JButton("6");
button7=new JButton("7");
button8=new JButton("8");
button9=new JButton("9");
buttonPoint = new JButton(".");
buttonEqual=new JButton("=");
// Create the panel with the GridLayout with 12 buttons –
//۱۰ numeric ones, period, and the equal sign
p1 = new JPanel();
GridLayout gl =new GridLayout(4,3);
p1.setLayout(gl);
// Add window controls to the panel p1
p1.add(button1);
p1.add(button2);
p1.add(button3);
p1.add(button4);
p1.add(button5);
p1.add(button6);
p1.add(button7);
p1.add(button8);
p1.add(button9);
p1.add(button0);
p1.add(buttonPoint);
p1.add(buttonEqual);
// Add the panel p1 to the center of the window
windowContent.add("Center",p1);
//Create the frame and set its content pane
JFrame frame = new JFrame("Calculator");
frame.setContentPane(windowContent);
// Set the size of the window big enough to accomodate all controls
frame.pack();
// Display the window
frame.setVisible(true);
}
public static void main(String[] args) {
Calculator calc = new Calculator();
}
}

دیدگاه خود را به ما بگویید.